โรงเรียนบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม09/12/2016 16:44:55
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ทำเนียบบุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 แผนงานโครงการ
 แผนผังโรงเรียน
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 กระดานข่าว สพป.นค.1
 กระดานสนทนา
eoffice
eoffice สพป.นค.1
เยี่ยมชมห้องเรียน
 ชั้นอนุบาล 1
 ชั้นอนุบาล 2
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สภานักเรียน ปีการศึกษา2557

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คนหมั่น
ประธานสภานักเรียน


เด็กหญิงจิราพร เหลือขัน
รองประธานสภานักเรียน


เด็กหญิงสัมพันธ์ ผิวเหลือง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


เด็กชายนราธิป ดอนเกิด
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ


เด็กหญิงนันทิดา บัวจำนงค์
กรรมการฝ่ายวิชาการ


เด็กหญิงสุพัตรา แทนหาร
กรรมการฝ่ายวิชาการ


เด็กชายกิตติพงษ์ จันทะเหล็ก
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


เด็กหญิงปาริชาติ ศรีมาศ
รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


เด็กหญิงจิดาภา พิมศร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์


เด้กชายโชคชัย คงเกิด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์


เด็กชายอรรคพล ราชวงศา
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

บทเรียนออนไลน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทย์ คณิต ของ สสวท.

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงศึกษาธิการ.
ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน
  ปีการศึกษา 2552 -2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สพป.นค.1
 สหกรณ์ครูหนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค.
 สมศ.
 คุรุสภา
 สทศ.
 ก.พ.ร.
 สพค.
 สคบศ.
 สวทช.
 สสวท.
 สกอ.
 สอศ.
 สกศ.
หน่วยงานการศึกษา
เว็บลิงค์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 สาระดีๆสำหรับคุณครู
 วิชาการดอทคอม
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 คุณครูดอทคอม
 ครูระดมพล
 ครูมนตรี
 สหวิชาดอทคอม
 บ้านจอมยุทธ
 แสนสุขดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 หรรษาดอทคอม
 กล่องความรู้
 เวลาทั่วโลก
ลิงค์น่าเรียนรู้
 สารานุกรมสำหรับเยาวชน
 เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 พจนานุกรมฯ พ.ศ.2542
 บทเรียนภาษาอังกฤษ
 การทดลองวิทยาศาสตร์
 true ปลูกปัญญา
 เด็กเก่งดอทคอม
 การศึกษาผ่านดาวเทียม
 คอมพิวเตอร์
 ประวัติศาสตร์ไทย
 วันสำคัญของไทย
 นักวิทยาศาสตร์ไทย
 นักวิทยาศาสตร์เทศ
 ลูกเสือ
 สังคมศึกษา
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
 แปลภาษาทั่วโลก
 ทดสอบไอคิว
โลกออนไลน์
เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ บล็อกเกอร์ ทูมเบลอ บีโบ ออกัต
  hotmail
  Gmail
  Thaimail
  YahooMail
  Google
  Youtube
ทริคโปรแกรม
   ภาษา php ภาษา html dreamweaver โปรแกรมเขียนเว็บไชต์ namo โปรแกรมเขียนเว็บไชต์    flash โปรแกรมเขียนเกมส์ ภาพเคลื่อนไหว photoshop โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ illustrator โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ 3ds Max โปรแกรมเอนิเมชั่น    ภาษา Javascript ภาษา c,c++ access โปรแกรมฐานข้อมูล powerpoint โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ราคาทองคำ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1
ยังไม่ยืนยัน: 944
สมาชิกคนล่าสุด: Admin
แผนงาน โครงการและกิจกรรม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม สนองกลยุทธ์ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
งานบริหารวิชาการ
    1.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและห้องดนตรี-นาฏศิลป์ กลยุทธ์ที่ 1 นายสาคร ขันตี
    2.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กลยุทธ์ที่ 2 นางอังคณา นาราคาม
    3.โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต กลยุทธ์ที่ 1 นางสมจิต วิชากูล
    4.โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 นางนิยม มงคุณแก้ว
    5.โครงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 นางนิยม มงคุณแก้ว
    6.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการนักเรียน กลยุทธ์ที่ 1 นางนิยม มงคุณแก้ว
    7.โครงการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน กลยุทธ์ที่ 1 นายอุดม ผุดผ่อง
    8.โครงการนิเทศภายในโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 นายอุย วงศ์ไชยา
    9.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในในทศวรรษที่สอง กลยุทธ์ที่ 1 นางนิยม มงคุณแก้ว
    10.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 นางอุไรวรรณ จันทศิลป์
งานบริหารทั่วไป
    1.โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 นางหนูเพียร เจียรวาปี
    2.โครงการอาหารกลางวันนักเรียนขาดแคลน กลยุทธ์ที่ 5 นางยุภา โคธิเสน
    3.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล กลยุทธ์ที่ 2 นายสาคร ขันตี
    4.โครงการออมทรัพย์ในวันนี้จะสุขีในวันหน้ากับธนาคารโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 นายประยงค์ สีลาวงศ์
    5.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กลยุทธ์ที่ 2 นายวีระพันธ์ พิมพ์พา
    6.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลยุทธ์ที่ 1 นายวีระพันธ์ พิมพ์พา
    7.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ กลยุทธ์ที่ 5 นางอังคนา นาราคาม
    8.โครงการลูกเสือ-เนตรนารี กลยุทธ์ที่ 2 นางอุไรวรรณ จันทรศิลป์
    9.โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ กลยุทธ์ที่ 5 นายอุดม ผุดผ่อง
    10.โครงการสภานักเรียน กลยุทธ์ที่ 5 นางอังคณา นาราคาม
    11.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1 นางวราภรณ์ ขันธ์เขต
    12.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 นายณรงศักดิ์ ทันแล้ว
งานบริหารบุคลากร
    1.โครงการอบบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร กลยุทธ์ที่ 4 นายอุดม ผุดผ่อง
    2.โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพความเข็มแข็งในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 นายพงศกร ทองจันทร์
งานบริหารงบประมาณ
    1.โครงการส่งเสริมงานบริหารธุรการทั้ง 4 ฝ่ายในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 นายประยงค์ สีลาวงศ์
    2.โครงการค่าสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ 3 นายประยงค์ สีลาวงศ์
    3.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี กลยุทธ์ที่ 3 นายประยงค์ สีลาวงศ์
กลยุทธ์การพัฒนา
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
    กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข้อมูลโดย Admin
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุย วงศ์ไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงศกร ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
แนะนำบุคลากร

นายวีระพันธ์ พิมพ์พา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย

นายสาคร ขันตี
ครูชำนาญการพิเศษศิลปะ

นายดำรงค์ เจียรวาปี
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา

นายณรงศักดิ์ ทันแล้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์

นางนภาพร ศรีทัดจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ

นางอังคณา นาราคาม
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ

นางสาวสมหะทัย พลตระกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย

นางอุไรวรรณ จันทศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย

นางหนูเพียร เจียรวาปี
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา

นางสุธีรา พาติกบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา

นางรุ่งลาวัลย์ ทันแล้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์

นางยุภา โคธิเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย

นางสมจิต วิชากูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย

นางวราภรณ์ ขันธ์เขต
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา

นางโสภา สีลาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย

นางลัดดาวัน แพะขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพนิดา วงศ์ไชยา
ครูอัตราจ้าง


นางสาวแรมจันทร์ พรหมเลา
ครูพี่เลี้ยง


นางวิมล พานทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัพเดทข่าวสาร
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 สยามธุรกิจ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 บ้านเมือง
 ฐานเศรษฐกิจ
 ประชาชาติธุรกิจ
 กรุงเทพธุรกิจ
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท.
 ช่อง Thai PBS
 ช่อง NBT
 truevisionstv
 ihere.tv เจาะข่าวตื้น
รวมฟรีแวร์
 ไทยแวร์
 ฟรีแวร์
 ดาวน์โหลดดู
 ดาวน์โหลดดีดี
 สนุกดาวน์โหลด
 กระปุกดาวน์โหลด
 โอ้โฮดาวน์โหลด
 ฟรีดาวน์โหลดเกมส์
 ดาวน์โหลดฮันท์
 แวมไพร์ดาวน์โหลด
 โหลดทูเดย์
 ป๊อปฟรีแวร์
 โรทิบิทฟรีแวร์
 ดาวน์โหลดอุ๊ป
 เอกซ์ทีนดาวน์โหลด
 โหลดฟูลเวอร์ชั่น

เว็บไทยยอดฮิต 2013
อันดับ1 สนุกดอทคอม อันดับ2 กระปุกดอทคอม อันดับ3 เอ็มไทยดอทคอม อันดับ4 เด็กดีดอทคอม
อันดับ5 เอกซ์ทีนดอทคอม อันดับ6 ที่นี่ดอทคอม อันดับ7 ทรูไรฟ์ดอทคอม อันดับ8 สยามโซน อันดับ9 สยามก๊ฬา อันดับ10 สยามฮา
เว็บเปลี่ยนโลก 2013
อันดับ1 กูเกิล ปฏิวัติการค้นหาข้อมูล อันดับ2 วีกีพีเดีย สาราณุกรมที่มีทุกภาษาทั่วโลก อันดับ3 เฟซบุ๊ค โซเชียลเน็ตเวิร์ค อันดับ4 ยูทูป โลกของคลิปวีดีโอ อันดับ5 อีเบย์ การค้าขาย online อันดับ6 แนบเตอร์ สวรรค์ของนักฟังเพลง อันดับ7 ทวิตเตอร์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค อันดับ8 อเมซอน สื่อกลางการค้า อันดับ9 เคร้กลิสต์ สุดยอดคอมมูนิตี้เว็ป อันดับ10 วีกีลิกส์ ความจริงที่ถูกเปิดเผย
พรีเมียร์ลีก2012-13
   อาร์เซนอล แอสตันวิลล่า แบล็คเบิร์น โบลตัน เชลซี    เอฟเวอร์ตัน ฟูแล่ม ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ซิตี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด    นิวคลาสเซิล นอริชซิตี้ ควีนสปาร์ค สโต๊กซิตี้ ซันเดอร์แลนด์    สวอนซี สเปอส์ เวสต์บรอม วีแกน วูล์ฟส์
บอลนอกแค่สะใจ
   บาร์เซโลน่า เรอัลมาดริด บาเลนเซีย    บาเยิร์น มิวนิค โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เลเวอร์คูเซ่น    เอซี มิลาน อินเตอร์ มิลาน ยูเวนตุส    ลีลล์ โอลิมปิก มาร์กเซย โอลิมปิก ลียง    กลาสโกว์เรนเจอร์ กลาสโกว์เซลติก อาแจกซ์    พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น เอฟซี ปอร์โต้ สปอร์ตติ้งลิสบอน    การาตาซาราย ซีเอสเคเอ มอสโค โอลิมเปียกลอส
บอลไทยอยู่ในสายเลือด
   เมืองทองยูไนเต็ด บุรีรัมย์พีอีเอ ชลบุรีเอฟซี การท่าเรือไทยเอฟซี บางกอกกล๊าสเอฟซี    พัทยายูไนเต็ด โอสถสภา เอ็สซีจีสมุทรสงคราม บีอีซีเทโร ราชนาวีระยอง    อินทรีเพื่อนตำรวจ ทีโอทีแคท ทีทีเอ็มพิจิตร ศรีราชาเอฟซี ขอนแก่นเอฟซี    เชียงรายยูไนเต็ด ศรีสะเกษเอฟซี อาร์มี่ยูไนเต็ด น่าน เอฟซี ลำพูน วอริเออร์
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

ยังไม่มีข้อความ
Language
Google Translation.
http://www.bandua53.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Tel :042445119 E-mail :bandua53@gmail.com
Since 12/10/2010